Rada Duszpasterska Parafii Tarnów-Klikowa

 

2017 - 2022

 

(18 członków)

 

 

1. Z URZĘDU:

1. Ks. Proboszcz – Przewodniczący Rady

2. Ks. Katecheta

3. Józef Kwapniewski – przedstawiciel pracowników parafii

4. Maria Kobos – przedstawiciel stowarzyszeń katolickich

 

 

2. Z WYBORU:

 

Rejon 1

1. Kogut Marek

2. Kapustka Andrzej

 

Rejon 2

1. Kozioł Urszula

2. Szczepanek Wiesław

 

Rejon 3

1. Brosz Wiesław

2. Mikina Jan

 

Rejon 4

1. Haj Halina

2. Szarek Andrzej

 

PSO

1. Galas Mieczysław

 

Zagrody

1. Trytko Marcin

 

 

3. Z NOMINACJI:

                                        1. Kwiek Krzysztof

2. Starzyk Józef

3. Świniarski Antoni

                                        4. Wolski Stanisław


 

STATUT RAD DUSZPASTERSKICH

DIECEZJI TARNOWSKIEJ

 

 1. 1.Rada Duszpasterska stanowi, zgodnie z kan. 536 KPK, ciało doradcze, które pod kierownictwem Proboszcza Parafii lub Rektora kościoła – w ramach ustawodawstwa diecezjalnego – czuwa nad organizacją życia duszpasterskiego w danej wspólnocie wiernych. Przy kościołach rektoralnych funkcjonują lokalne Rady Duszpasterskie, których status jest identyczny ze statusem Parafialnych Rad Duszpasterskich. Nie tworzy się Rad Duszpasterskich w ośrodkach sprawowania kultu nie będących parafią ani rektoratem.
 2. 2.W realizacji swoich zadań Rada Duszpasterska kieruje się celami określonymi przez kan. 1254 §2 KPK uwzględniając specyfikę duszpasterską danego ośrodka. Za swój podstawowy cel Rada Duszpasterska ma współodpowiedzialne wspieranie kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego danej wspólnoty. Realizując ten cel opracowuje ona roczne plany duszpasterskie, animuje działalność grup duszpasterstwa specjalistycznego, koordynuje prowadzone formy duszpasterstwa, inspiruje działalność charytatywną, troszczy się o podejmowanie inicjatyw duszpasterskich uwzględniających zachodzące przemiany społeczno-kulturowe.
 3. 3.W skład Rady Duszpasterskiej wchodzą trzy grupy członków: wybrani, urzędowi oraz mianowani przez Księdza Proboszcza lub Rektora kościoła. Liczba członków Rady pochodzących z wyboru dokonanego przez wspólnotę wiernych nie może być mniejsza od liczby członków mianowanych przez duszpasterza.

3.1.Z urzędu należą do Rady:

3.1.1.    Proboszcz lub Rektor piastujący równocześnie funkcję przewodniczącego Rady.

3.1.2.    Delegat księży wikariuszy, którzy pracują w danym ośrodku duszpasterskim.

3.1.3.    Delegatka sióstr zakonnych zatrudnionych w danym ośrodku duszpasterskim.

3.1.4.    Przedstawiciel wspólnoty zakonnej prowadzącej na terenie parafii duszpasterstwo w kościele, który nie stanowi rektoratu.

3.1.5.    Przedstawiciel osób świeckich zatrudnionych w pracy duszpasterskiej danego ośrodka (katecheci, organista, kościelny).

3.1.6.    Przedstawiciel stowarzyszeń katolickich działających w danym ośrodku.

3.2.Przedstawiciele poszczególnych grup wymienieni w § 3.1. zostają wyłonieni w wyniku wzajemnej konsultacji między członkami odnośnej grupy.

 1. 4.Zależnie od wielkości ośrodka i stopnia zaangażowania wiernych, liczba wybieranych członków Rady wynosi 6-10. Jej dokładną wielkość określa Proboszcz lub Rektor, uwzględniając potrzeby duszpasterskie ośrodka.
  1. 5.Zastępca przewodniczącego Rady (= Proboszcza lub Rektora) zostaje wybrany na jej pierwszym posiedzeniu zwykłą większością głosów. Może nim być jedynie osoba świecka. Jeśli dwaj kandydaci uzyskają jednakową liczbę głosów, przeprowadza się osobne głosowanie jedynie nad wyłonioną dwójką. Jeśli ponownie uzyskają oni jednakową liczbę głosów, zastępcą przewodniczącego zostaje starszy z nich. Podczas pierwszego posiedzenia zostaje również desygnowany sekretarz Rady, którego obowiązkiem jest prowadzenie protokołów ze wszystkich zebrań Rady.
  2. 6.Częstość zebrań Rady zależy od aktualnych potrzeb duszpasterskich. Minimum stanowią dwa zebrania w roku. Zebrania takie zwołuje Przewodniczący, przekazując zaproszenia przynajmniej dwa tygodnie przed zebraniem. Zebrania nadzwyczajne mogą być również zwoływane, kiedy połowa członków Rady wyrazi takie życzenie na piśmie skierowanym do Sekretarza Rady.
  3. 7.Do ważności uchwał Rady wymagany jest udział w jej posiedzeniu 50% wszystkich członków. Wnioski wiążące wymagają akceptacji przez więcej niż połowę obecnych na posiedzeniu członków Rady. W przypadku równej liczby głosów, o przeprowadzonej uchwale decyduje głos Przewodniczącego.

7.1.Proboszcz lub Rektor dysponuje prawem veta także w stosunku do każdej z uchwał przyjętych większością głosów. Jego sprzeciw powoduje nieważność uchwały.

7.2.Jeśli 2/3 członków Rady zgłosi zastrzeżenia do veto wniesionego przez Przewodniczącego, sprawę rozstrzyga Biskup Diecezjalny.

 1. 8.Kadencja Rady trwa 5 lat. Poszczególni członkowie dysponują możliwością wcześniejszej rezygnacji ze swego członkostwa.

8.1.W przypadku sformułowania uzasadnionych zarzutów personalnych wobec poszczególnych członków mogą oni zostać wykluczeni z Rady, jeśli propozycja taka uzyska 2/3 głosów obecnych podczas posiedzenia członków Rady.

8.2.W przypadku śmierci lub zmiany miejsca zamieszkania członka Rady pochodzącego z wyboru, na jego miejsce pozostali członkowie Rady zwykłą większością głosów wybierają nowego członka.

8.3.W przypadku śmierci lub zmiany miejsca zamieszkania członka Rady pochodzącego z nominacji, na jego miejsce Przewodniczący Rady mianuje nowego członka.

 1. 9.W przypadku zmiany urzędowych członków Rady, kadencja pozostałych członków nie ulega skróceniu. Rada funkcjonuje więc mimo zmian na stanowiskach Proboszcza, Rektora czy Księży Wikariuszy. Decyzję o ewentualnym rozwiązaniu Rady może podjąć jedynie Biskup Diecezjalny po wnikliwym zbadaniu zaistniałej sytuacji.

10.Posiedzenia Rady nie mają z reguły charakteru publicznego. Mimo to można na nie zapraszać ekspertów i konsultantów, którym nie przysługuje jednak prawo głosu.

 1. 11.Rada Duszpasterska funkcjonuje przez powołanie do życia szeregu komisji czy zespołów. Działające dotychczas Komitety Budowy Kościoła mogą zostać włączone w struktury Rady Duszpasterskiej. W uzasadnionych przypadkach, stosownie do decyzji miejscowych duszpasterzy, mogą one jednak również zachować dotychczasową autonomię.

12.Członkami Rady mogą być jedynie praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i są znani z nienagannych zasad moralnych. Zasady ich wyboru określa osobny regulamin.

13.Maksymalna długość uczestnictwa w Radzie Duszpasterskiej wynosi trzy kadencje, tzn. 15 lat.

14.Wraz z przyjęciem niniejszego statutu ulegają modyfikacji zasady zawarte w Statucie Parafialnej Rady Duszpasterskiej przyjętym przez IV Synod Diecezji Tarnowskiej (Dokumenty synodalne, ss. 305n)

 

 

     + Józef Życiński

BISKUP TARNOWSKI 

Tarnów, 15.09.1992 r.

 

 

REGULAMIN WYBORU

 

RAD DUSZPASTERSKICH W DIECEZJI TARNOWSKIEJ

 

 

 

 1. 1.Kandydatami na członków do Rad Duszpasterskich są pełnoletni (tzn. liczący przynajmniej 18 lat) katolicy, którzy przyjęli Sakrament Bierzmowania, czynnie uczestniczą w życiu wspólnoty wiernych i są znani z zasad życia zgodnego z etyką katolicką.
 2. 2.Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim pełnoletnim członkom danej wspólnoty parafialnej lub wspólnoty działającej przy kościele rektoralnym.
 3. 3.Przy wyborze członków Rady, jej przewodniczącego i wiceprzewodniczącego należy zachować zasady ogólne zawarte w statucie Rad Duszpasterskich. Regulamin niniejszy stanowi uściślenie tych zasad.
 4. 4.Wybór członków Rady dokonuje się jednocześnie w całej diecezji w terminie określonym przez Biskupa Diecezjalnego.

 

4.1.           Miesiąc przed wyborami rozpoczyna się proces zgłaszania kandydatów na członków Rady. Nazwiska kandydatów są przekazywane w formie pisemnej Proboszczowi lub Rektorowi Kościoła. Lista kandydatów zostaje zamknięta tydzień przed wyborami.

 

4.2.          Liczba zgłoszonych kandydatów musi być większa od liczby miejsc do obsadzenia w wyniku wyborów. Jeśli ogół wiernych nie zgłosi należytej liczby kandydatur, listę kandydatów należy uzupełnić w wyniku konsultacji przeprowadzonej przez osoby należące do Rady z urzędu.

 

4.3.          Jeśli w dużych ośrodkach miejskich zgłoszonych zostanie wielu kandydatów, aby zapewnić skuteczność wyborom należy ograniczyć się do podania powtarzających się najczęściej nazwisk kilkunastu kandydatów. Górną granicę przyjętych kandydatur obliczamy wówczas kierując się zasadą, aby na każde miejsce wymagające obsadzenia w wyniku wyborów przypadało nie więcej niż dwóch kandydatów.

 

4.4.          Tydzień przed wyborami Proboszcz lub Rektor kościoła informuje wszystkich wiernych o nazwiskach zgłoszonych kandydatów. Listy zawierające te nazwiska zostają udostępnione wszystkim wiernym aż do dnia wyborów włącznie. Każda lista zawiera następujące informacje o kandydacie: imię, nazwisko, data urodzenia, zawód, aktualne miejsce zamieszkania.

 

 1. 5.W przypadku powstania konfliktu lub uzasadnionych wątpliwości, czy dana osoba może kandydować do Rady Duszpasterskiej, sprawę rozstrzyga Kuria Diecezjalna zaś same wybory odbywają się w późniejszym terminie po wyjaśnieniu wszystkich kontrowersji.
 2. 6.W dniu wyborów karty wyborcze z nazwiskami kandydatów albo składa się na tacę bezpośrednio po Mszy Św. bądź też składa się do urn wyborczych w odpowiednim pomieszczeniu parafii lub rektoratu. Podliczenia głosów dokonuje specjalna Komisja Wyborcza złożona z 2-5 osób wyznaczonych przez miejscowego duszpasterza.
 3. 7.Każdy z głosujących ma obowiązek podania nazwisk dwóch różnych kandydatów na swej karcie wyborczej. Jeśli na kartach tych znajdują się więcej niż dwa nazwiska, tylko dwa pierwsze nazwiska uwzględnia się przy podsumowywaniu wyników wyborów. Jeśli na karcie wymienione jest dwukrotnie nazwisko tej samej osoby, głos jest ważny, ale liczy się tylko jako jeden głos oddany na danego kandydata.
 4. 8.Głosy oddane na kandydatów, którzy wcześniej nie znaleźli się na liście osób zgłoszonych do kandydowania, są uznane za nieważne.
 5. 9.Ogłoszenie wyników wyborów oraz pełnego składu Rady następuje po upływie tygodnia od dnia wyborów.

 

10.W przypadkach uzasadnionych zastrzeżeń co do formalnej poprawności przeprowadzonych wyborów można składać w ciągu dwóch tygodni odwołania w Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.

 

 1. 11.Po ogłoszeniu nowych wyników wyborów nowowybrane Rady podejmują swe funkcje i automatycznie przestają funkcjonować wybrane we wcześniejszym okresie Rady Duszpasterskie. Gdyby okazało się, że racje duszpasterskie przemawiają za utrzymaniem kadencji wcześniej Rad wybranych oraz za odłożeniem tym samym nowych wyborów, zgodę na to może wyrazić Biskup Diecezjalny.

 

       + Józef Życiński

BISKUP TARNOWSKI

 


 

Oficjalnie żegnaliśmy lato .......

 

chociaż pewnie każdy by chciał by ono

 

dalej z nami zostało ......

 

 

 IMG 2135

Nad przebiegiem całego programu czuwała Pani Wanda Wojtanowska

- redaktor diecezjalnego radia RDN Małopolska

 DSCF5025

Festyn rozpoczął się wniesieniem wieńca żniwnego przy udziale starostów uroczystości:

Pani Haliny Haj i Pana Wiesława Brosza

 

 

 

 

IMG 2155

 

DSCF5030

Głównym gościem festynu był

3-krotny minister zdrowia - Pan Doktor Andrzej Kosiniak-Kamysz

DSCF5032

W głębi od lewej główni sponsorzy Pan Leszek Wójcik prezes firmy Les-Drób z Niedomic z małżonką

i Państwo Kosiniakowie z Tarnowa

 

DSCF5037

 

 

IMG 2136

 Miłym akcentem był występdzieci przedszkolnych i ze szkoły podstawowej

 IMG 2142

 

IMG 2158

 zaś na zapleczu był plac zabaw dla dzieci ......

 

IMG 2162

 

IMG 2220

                          dużą atrakcją dla dzieci było malowanie twarzy

IMG 2177

 IMG 2226

      były też zabawy i konkursy dla dzieci

IMG 2175

IMG 2198

 

 

IMG 2151

IMG 2204

IMG 2202

IMG 2215

 

cieszymy się, że w naszej parafii istnieje zespół ludowy "Klikowianie",

który działa bardzo aktywnie w szerokiej okolicy

 

IMG 2178

DSCF5043

DSCF5051

 

IMG 2221

 

IMG 2150

Zebyśmy mogli odpoczywać i bawić się to wielu naszych parafian

musiało się bardzo trudzić obsługując miejsca sprzedaży smakołyków

IMG 2174

 

IMG 2159

 

IMG 2170

IMG 2172

IMG 2193

DSCF5049

DSCF5034

DSCF5056

DSCF5040

od początku i prawie do końca programu festynu towarzyszył

nam bardzo przyjemnie grający zespół rodzinny Państwa Pecków z Klikowej

IMG 2156

 

 również Prezydent Miasta Tarnowa Pan Roman Ciepiela wraz z żoną

 zaszczycił nas swoją obecnością

 IMG 2183

 

IMG 2213

IMG 2186

IMG 2210

                         gościliśmy zespół weokalno-instrumentaly z Dębicy,
 

                      w którym występowała nasza parafianka Karolina Pocica

 

IMG 2231

                         z piosenką religijną wystąpił zespół z Nowego Wiśnicza

 

a przed samą zabawą taneczną wystąpił zespół znany z audycji radiowych "Jodłowianie"

 

 DSCF5060

 

a potem była zabawa ................ szkoda, że cie nie było :))))))))))

 

                           ZAPRASZAMY ZA ROK :)))))))